16 Nov
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Πόλη: Nicosia Είδος εργασίας: Full Time

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Πρώτου Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι: Α14(ii) € 57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741. Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Βοηθά το Διευθυντή στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, καθώς και στη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση της πολιτικής και των προγραμμάτων του Οργανισμού στον τομέα ή στους τομείς ευθύνης του.

(β) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, προγραμματισμό, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο της εργασίας ενός ή περισσοτέρων τομέων του Οργανισμού.

(γ) Εφαρμόζει τις σχετικές με τις αρμοδιότητες του οργανισμού νομοθεσίες και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις αναφορικά με τα εγειρόμενα θέματα.

(δ) Αναλαμβάνει το συντονισμό και τον έλεγχο των εκτιμήσεων και επανεκτιμήσεων και μεριμνά για τον καθορισμό και την έκδοση σχετικών κριτηρίων και οδηγιών.

(ε) Μεριμνά ή/και αναλαμβάνει την ετοιμασία μελετών για τη λειτουργία, βελτίωση και επέκταση του Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης.

(στ) Συμμετέχει στις διάφορες επιστημονικές δραστηριότητες του Οργανισμού.

(ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Γεωπονία ή σε Κλάδο αυτής. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.)

(2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα σχετικά με τη γεωργική ασφάλιση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα, που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γερμανικής ή της Γαλλικής γλώσσας.

(4) Πολύ καλή γνώση της εργασίας και των βασικών αρχών λειτουργίας του Οργανισμού και των συνθηκών της κυπριακής γεωργίας.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(6) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, σε θέμα σχετικό με τις δραστηριότητες του Οργανισμού, θα αποτελεί πλεονέκτημα

Σημ.: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γεωπόνων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει των Κανονισμών 2 και 17 των περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999 μέχρι 2012, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Οργανισμού.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 17(ι) των περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999 μέχρι 2012 "Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν συμπλήρωσε την ηλικία των 17 ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές."

6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Οργανισμού, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού, οδός Ζήνωνος Χρ. Σώζου 29-31, 1075 Λευκωσία τηλ. 22760196, καθώς και από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού, Λεμεσός τηλ. 25337144, Πάφος τηλ. 26933918 και Λάρνακα τηλ. 24366081 ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.org.cy). Οι αιτήσεις, που πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών, πείρα, κλπ, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2018. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών, πείρας, κλπ, ή θα παραληφθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

7. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην Αίτηση.


Similar Jobs

23 Nov
AHK-Κενές θέσεις Τεχνικού Προσωπικού
Nicosia

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού Περισσότερα

16 Nov
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Limassol

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Περισσότερα