21 Dec
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΑΕΚ)
Πόλη: Nicosia Είδος εργασίας: Full Time

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (AAEK) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο θέσεων λειτουργών. (Θέσεις Πρώτου Διορισμού). 

Συνδυασμένες Κλίμακες

Α8: € 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593.

Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, Συνδυασμένες 33.519, 34.720.

Α11: € 29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292.

 

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Αναλαμβάνει την εξέταση διάφορων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Αρχής και του Γραφείου/ Υπηρεσίας/ Τομέα που τοποθετείται.

(β) Συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες και διασφαλίζει την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την ποιότητά τους.

(γ) Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά.

(δ) Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων του Γραφείου/Υπηρεσίας/Τομέα του και υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

(ε) Εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Σημειώσεις:

1. Ο κάτοχος της θέσης αναμένεται να εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Αρχής, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα.

2. Τα καθήκοντα της θέσης απαιτούν όπως ο κάτοχος της θέσης ταξιδεύει εκτός γραφείου στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ’ ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Δημόσιας Υγείας, Αγωγή και Προαγωγή Υγείας, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Διοίκηση, Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, Κοινωνικές Επιστήμες, Τοξικοεξάρτηση, Στατιστική, Ιατρική, Ψυχιατρική. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Σημειώσεις:

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους. Σημ.: Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές/τριες να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) ή το Πανεπιστήμιο Κύπρου και επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποταθεί το ίδιο για σκοπούς επίλυσης τυχόν αμφιβολιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α) Οι αιτητές/τριες θα πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β) Να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις όπου και όταν οι Νόμοι του κράτους το απαιτούν.

Γ) Αιτητές/τριες οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως, το δηλώσουν στο έντυπο «Αίτηση για πρόσληψη προσωπικού» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.naac.org.cy). Α8: € 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593. Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, Συνδυασμένες 33.519, 34.720. Κλίμακες Α11: € 29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292. Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 984

Δ) Όλοι οι αιτητές /τριες θα κληθούν σε γραπτή εξέταση ως έχει αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΑΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμά του να αποκλείσει υποψήφιο/α σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πλήρωσης της/των θέσης/εων εάν διαπιστωθεί ότι ο/η υποψήφιος/α δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Επισημαίνεται δε, ότι σε τέτοια περίπτωση τα γραπτά δεν θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, βάσει του καταλόγου επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση, θα καλεστούν οι 8 πρώτοι επιτυχόντες σε προφορική συνέντευξη νοουμένου ότι κατέχουν τα προσόντα που προβλέπονται στο σχέδιο υπηρεσίας. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής με γραπτή διπλοσυστημένη επιστολή.

Ε) Η ημερομηνία της γραπτής εξέτασης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΣΤ) Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο «Αίτηση για πρόσληψη προσωπικού», το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση www.naac.org.cy: Θέσεις εργασίας.

Ζ) Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΕΚ (www.naac.org.cy) μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13.00. Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται (Θέση Λειτουργού) και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία, προκειμένου αυτή να γίνει αποδεκτή. Η) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα στα πρότυπα του Europass (https://europass. cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae) και αντίγραφα των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται από το Σχέδιο Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των βεβαιώσεων για την απαιτούμενη εργασιακή πείρα. Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα ανωτέρω αντίγραφα δε θα ληφθούν υπόψη.

Θ) Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Ι) Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22442960 μεταξύ των ωρών 08.00- 15.30.

Κ) Αιτήσεις από μέρους υπαλλήλων της ΑΑΕΚ θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση της Αναπληρώτριας Εκτελεστικής Γραμματέας της ΑΑΕΚ.

Λ) Το τέλος για υποβολή της αίτησης για τη συγκεκριμένη θέση ανέρχεται στα €30 και θα πρέπει να καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 357019716150. ΙΒΑΝ CY06 0020 0195 0000 3570 1971 6150 - SWIFT: BCYPCY2N – Τράπεζα Κύπρου.

Μ) Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΑΕΚ, τηλ. 22442960 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00-15.30).

 


Similar Jobs

15 Dec
Ζητείται δασκαλος ή δασκάλα για μερική απασχόληση
Limassol

Το Κέντρο Απογευματινης Μελετης και Απασχολησης παιδιων Αστέρια ζητά να προσλαβει εμπειρο δασκαλο ή δασκάλα Περισσότερα

31 Dec
Ζητείται καθηγήτης/τρια Χημείας για μερική απασχόληση
Nicosia

Ζητείται καθηγήτης/τρια Χημείας για μερική απασχόληση σε φροντιστήριο στα Λατσιά Περισσότερα

31 Dec
Ζητείται Δασκάλα, ως η βασική παιδαγωγός σε μελετητήριο
Nicosia

Ζητείται Δασκάλα, ως η βασική παιδαγωγός σε μελετητήριο στο Τσέρι Περισσότερα

14 Dec
Ζητείται νηπιαγωγός για πλήρη απασχόληση στην Κοκκινοτριμιθιά
Nicosia

Ζητείται νηπιαγωγός για πλήρη απασχόληση σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην Κοκκινοτριμιθιά Περισσότερα

31 Dec
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Nicosia

Η Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για αντικαταστάτες και συνεργάτες καθαρίστριες, σχολικούς συνοδούς, ηλεκτρολόγους,… Περισσότερα

01 Feb
Ζητείται Καθηγήτρια/Καθηγητής Πληροφορικής
Nicosia

Το Ledra College επιθυμεί να προσλάβει Καθηγήτρια/Καθηγητή Πληροφορικής πλήρους ή μερικής απασχόλησης για διδασκαλία σε αγγλόφωνα προγράμματα… Περισσότερα

31 Dec
Ζητείται Καθηγητής/τρια Φυσικής στην Λεμεσό
Limassol

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Tutors Panaretos Educational Center στην Λεμεσό, μέσα στα πλαίσια της επέκτασης των εργασιών του ζητά Εκπαιδευτή… Περισσότερα

14 Dec
Ζητείται βρεφονηπιοκόμος με πτυχίο τετραετούς φοίτησης
Nicosia

Ζητείται βρεφονηπιοκόμος με πτυχίο τετραετούς φοίτησης για πλήρη πρωινή εργασία σε νηπιαγωγείο της Λευκωσίας Περισσότερα

31 Dec
Ζητείται δασκάλα σε ιδιωτικό φροντιστήριο στη Λάρνακα
Larnaca

Ζητείται δασκάλα σε ιδιωτικό φροντιστήριο στη Λάρνακα για μερική απασχόληση Περισσότερα

31 Dec
Babysitters/ Παιδαγωγοί-Λευκωσία
Nicosia

Η www.paramana.eu, η πρώτη πλατφόρμα επικοινωνίας γονέων και Babysitters, αναζητά παιδαγωγούς, babysitters και νταντάδες για άμεση… Περισσότερα

31 Dec
Babysitters/ Παιδαγωγοί-Λεμεσός
Limassol

Η www.paramana.eu, η πρώτη πλατφόρμα επικοινωνίας γονέων και Babysitters, αναζητά παιδαγωγούς, babysitters και νταντάδες για άμεση… Περισσότερα

31 Dec
Babysitters/ Παιδαγωγοί-Λάρνακα
Larnaca

Η www.paramana.eu, η πρώτη πλατφόρμα επικοινωνίας γονέων και Babysitters, αναζητά παιδαγωγούς, babysitters και νταντάδες για άμεση… Περισσότερα

31 Dec
Babysitters/ Παιδαγωγοί-Πάφος
Paphos

Η www.paramana.eu, η πρώτη πλατφόρμα επικοινωνίας γονέων και Babysitters, αναζητά παιδαγωγούς, babysitters και νταντάδες για άμεση… Περισσότερα