22 Jun
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Νηπιαγωγού
Πόλη: Nicosia Είδος εργασίας: Full Time

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Νηπιαγωγού με σύμβαση στο  Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα οποία στεγάζονται στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μιλούν την Ελληνική ως πρώτη τους γλώσσα. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

 

Κατηγορία                   :           Σύμβαση

Απολαβές*                  :           €1.044,97

 

*Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με ημερομηνία 24/1/2018.  

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

Υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σχολείου:

 1. Προετοιμάζει προγραμματισμό με βάση τις διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των παιδιών της τάξης ή της συγκεκριμένης ηλικίας με την οποία εργάζεται και αναλαμβάνει την εφαρμογή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ακολουθώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
 2. Καταγράφει σε ειδικά έντυπα και εκθέσεις, πληροφορίες αναφορικά με τη μαθησιακή και αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, σύμφωνα με την πολιτική του Σχολείου. 
 3. Αναπτύσσει και εφαρμόζει μαθησιακά πρόγραμμα στο μικροεπίπεδο της τάξης, όπου και όταν χρειαστεί.
 4. Αναλαμβάνει την εκπαίδευση, απασχόληση και φροντίδα των παιδιών εντός και εκτός του χώρου του Νηπιαγωγείου (εσωτερικό και εξωτερικό χώρο) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των παιδιών και πάντα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος του Νηπιαγωγείου.
 5. Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία τομέων εργασίας του σχολείου.
 6. Συμμετέχει σε όλες τις προγραμματισμένες συνεδρίες και τους εορτασμούς του σχολείου.
 7. Συμμετέχει ενεργά σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, τα οποία αποφασίζονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο.
 8. Εργάζεται με ευέλικτο ωράριο το οποίο καθορίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και το οποίο δεν υπερβαίνει τις 38 ώρες εβδομαδιαίως. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται εορτές και εκδηλώσεις του Νηπιαγωγείου σε μη εργάσιμο χρόνο.       
 9. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση.

 

 

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Προσχολική Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης της Σχολικής Εμπειρίας σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και νηπιαγωγεία της Κύπρου/Ελλάδας.
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε οποιοδήποτε αντικείμενο των Επιστημών της Αγωγής ή στην Ψυχολογία (Εκπαιδευτική/Εξελικτική).
 3. Πανεπιστημιακό δίπλωμα Βρεφονηπιοκομίας θα θεωρείται πλεονέκτημα.
 4. Διδακτική πείρα τουλάχιστον 1 έτους σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και νηπιαγωγεία.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, μία εκ των οποίων κατά προτίμηση από τον προηγούμενο εργοδότη.
 6. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word/Excel) και διαδικτύου.
 8. Δίπλωμα ή πτυχίο στη μουσική, το χορό ή τα εικαστικά θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.
 9. Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά: Εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση και την εμπειρική κατάρτιση, χρειάζεται να διαθέτει οξυδέρκεια, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα, δημιουργικότητα, αναλυτική σκέψη, καθώς και διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης:

 

Η βαρύτητα στα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζεται ως εξής:

 

-Προφορική εξέταση σε θέματα παιδαγωγικού περιεχομένου Προσχολικής Εκπαίδευσης (55%)

-Προφορική συνέντευξη (25%)

-Βαθμός πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου (20%)

 

 

Υποβολή Αιτήσεων

 

 

Μαζί με όλα τα αντίγραφα των απαιτούμενων προσόντων που αναφέρονται πιο πάνω χρειάζεται η επισύναψη επιστολής στην οποία ν΄ αναφέρεται το ενδιαφέρον για εργοδότηση στο Νηπιαγωγείο και το Βρεφοκομικό σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και η αίτηση συμμετοχής σε προφορική/ εξέταση και συνέντευξηΓια άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και το Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894150/22894136.

 

Οι προκηρύξεις θέσεων και όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.ucy.ac.cy/Nursery

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στη διεύθυνση:

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1

2109 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

1678, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ.: 22894150/22894136

 

ή με ΦΑΞ  στον αριθμό: 22895393

 

 

ή με email: [email protected] 

 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη. Η επιστολή μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν με κάποιο από τους πιο πάνω τρόπους μέχρι την 22 Ιουνίου 2018  και ώρα: 14.00  μμ.

 

Αιτήσεις ή έγγραφα που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, θα πρέπει να φέρουν στο φάκελο ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο μέχρι την: 22ην Ιουνίου 2018  και ώρα: 14.00  μμ.

 

 

Σημαντική Σημείωση:  Μαζί με την  «Αίτηση για συμμετοχή σε Προφορική Εξέταση και Προφορική Συνέντευξη» χρειάζεται να επισυνάψετε τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 

 • Επιστολή αιτήματος εργασίας στο Πανεπιστημιακό Νηπιαγωγείο
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία
 • Μεταπτυχιακό και αναλυτική βαθμολογία
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Βεβαιώσεις εργοδότησης και πιθανές συστατικές επιστολές
 • Βεβαιώσεις και Διπλώματα από άλλα προσόντα και ενδιαφέροντα σας 

Δείτε την αίτηση εδώ: http://www.ucy.ac.cy/nursery/el/vacancies-careers​ 


Similar Jobs

30 Jul
Το ΙΔ Φροντιστήριο ΝΙΚΟΛΕΤΤΗ ζητά καθηγητή/ τρια Πολιτικής Οικονομίας / Λογιστικής
Larnaca

Το ΙΔ Φροντιστήριο ΝΙΚΟΛΕΤΤΗ ζητά καθηγητή/ τρια Πολιτικής Οικονομίας / Λογιστικής για την νέα σχολική χρονιά Περισσότερα

31 Jul
Νηπιαγωγείο στην Λευκωσία ζητά να προσλάβει νηπιαγωγό
Nicosia

Νηπιαγωγείο στην Λευκωσία ζητά να προσλάβει νηπιαγωγό για την νέα σχολική χρονιά Περισσότερα

30 Jul
Ζητούνται Καθηγητές/τριες Μαθηματικών και Φυσικής
Nicosia

Το ιδιωτικό φροντιστήριο ΑΜP Ιnstitute ζητά για άμεση πρόσληψη καθηγητές/τριες Μαθηματικών και Φυσικής για την νέα σχολική χρονιά 2018-2019 Περισσότερα

30 Jun
Το ιδιωτικό φροντιστήριο Φιλομάθεια στη Λευκωσία ζητά καθηγητές/τριες
Nicosia

Το ιδιωτικό φροντιστήριο Φιλομάθεια στη Λευκωσία ζητά για τη νεα σχολική χρονιά καθηγητές/τριες ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Περισσότερα

25 Jun
Zητούνται καθηγητές Φιλολογικών και Πολιτικής Οικονομίας
Nicosia

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο ΕΠΙΧΕΙΡΩ (εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας) που βρίσκετε στα Λατσιά, ζητά να προσλάβει καθηγητή/τρια… Περισσότερα

17 Aug
Ζητείται καθηγήτρια Αγγλικών για την νέα σχολική χρονιά
Larnaca

Το ΙΔ Φροντιστήριο ΝΙΚΟΛΕΤΤΗ ζητά καθηγήτρια Αγγλικών για την νέα σχολική χρονιά Περισσότερα

30 Jun
Ζητείται Συνεργάτης - Καθηγήτης/τρια αγγλικών
Larnaca

Ζητείται Συνεργάτης - Καθηγήτης/τρια αγγλικών για συνεργασία σε φροντιστήριο στην Λάρνακα Περισσότερα

30 Jun
Ζητείται καθηγητής/τρία αγγλικών
Nicosia

Ζητείται καθηγητής/τρία αγγλικών για να εργαστεί σε φροντιστήριο Περισσότερα

30 Jun
Ζητείται δασκάλα/ος για καθημερινή μελέτη σε μαθητές δημοτικού
Nicosia

Ζητείται δασκάλα/ος για καθημερινή μελέτη σε μαθητές δημοτικού Περισσότερα

30 Jun
Ζητείται καθηγητής/τρια φυσικής για να εργαστεί σε ιδιωτικό φροντιστήριο
Nicosia

Ζητείται καθηγητής/τρια φυσικής για να εργαστεί σε ιδιωτικό φροντιστήριο Περισσότερα

30 Jun
Zητείται καθηγητής/τρια μαθηματικών
Nicosia

Zητείται καθηγητής/τρια μαθηματικών για να εργαστεί σε ιδιωτικό φροντιστήριο Περισσότερα

30 Jul
Ζητείται νηπιαγωγός και δασκάλα
Limassol

Ζητείται σε εγκεκριμένο νηπιαγωγείο διπλωματούχος ή πτυχιούχους νηπιαγωγός και δασκάλα Περισσότερα

30 Jun
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Nicosia

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Φιλομάθεια στη Λευκωσία, ζητά να προσλάβει, Καθηγητή/τρια Αγγλικών και Μαθηματικών για τη σχολική χρονιά 2018-2019… Περισσότερα

29 Jun
2 Θέσεις για Πτυχιούχους Νηπιαγωγούς στη Λευκωσία
Nicosia

2 Θέσεις για Πτυχιούχους Νηπιαγωγούς στη Λευκωσία Περισσότερα

30 Jul
Ζητείται καθηγητής/τρια για μελετητήριο
Nicosia

Ιδιωτικό φροντιστήριο στο Στρόβολο ζητά ατομο με εμπειρία στην εκπαίδευση, με γνώσεις: μαθηματικών, φυσικής, χημείας γυμνασίου, για… Περισσότερα