Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων-Λευκωσία

Περιγραφη Εργασιας

30Jan
Marketing - Δημόσιες Σχέσεις - Διαφήμιση - Promotions

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη υπαρχόντων έργων της Opinion & Action Services Ltd που έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα.
 • Συνεργασία με εταίρους για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης
 • Συμμετοχή στη σύνταξη νέων χρηματοδοτικών προτάσεων
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων και έργων με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του κάθε έργου
 • Διασφάλιση των όρων δημοσιότητας και επιλεξιμότητας των έργων ανάλογα με τους κανονισμούς των προγραμμάτων
 • Παρακολούθηση και έλεγχος εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών βάσει των συμβασιακών απαιτήσεων και πιστοποίηση παραγόμενου έργου με στόχο την εμπρόθεσμη και αποτελεσματική παράδοση έργου
 • Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως απαιτείται κάθε φορά στην εκάστοτε Διαχειριστική Αρχή
 • Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων κάθε έργου βάσει των απαιτήσεων του εκάστοτε προγράμματος
 • Προετοιμασία φακέλων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε περίπτωση ελέγχου από την εκάστοτε διαχειριστική αρχή
 • Συνεργασία με τους εταίρους του κάθε προγράμματος για την ομαλή εξέλιξη των έργων.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: • Πτυχίο με αντικείμενο τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές ή Ευρωπαϊκές επιστήμες. Μεταπτυχιακό θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση έργων επιχορηγούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά
 • Πολύ καλή ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και με τρίτους
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών
 • Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ και διαδικτύου


ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Email: info@opinionaction.com

Phone: 22875561

 • Πόλη: Λευκωσία
 • Είδος εργασίας: Full Time

Similar Jobs